Mål och utfall 2018

Sammanställning av våra verksamhetsmål 2018.

Övergripande mål Mätbart mål Utfall 2018
Trygga leveranser
Tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation.Branschens nöjdaste kunder.
Max 5 500 kunder som har haft upp till 4 elavbrott under året.

0 kunder ska ha haft upp till 11 elavbrott under året.

98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps 2025

Bättre SKI-resultat än föregående år

14 518 st kunder har haft upp till 4 elavbrott under året
3 919 st kunder har haft upp till 11 elavbrott under året

89 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps 2025

SKI: Skellefteå Kraft presterar långt över branschindex inom samtliga sex undersökningsområden.

Attraktiv arbetsplats
Vi är branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra.
MMI >75

AVI > 141 (arbetsgivarindex)

Andel kvinnliga chefer > 27 %

Arbetsskador < 1,5 st/miljon arbetstim

MMI: 67

AVI: 140

Andel kvinnliga chefer: 29 %

Arbetsskador: 1,8

Ansvarsfulla inköp
Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.
Implementering av ny uppförandekod Pågående
Förnybar energiproduktion
Vi satsar på förnybar energiproduktion, ny miljöanpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.
100 % förnybar energiproduktion 88 % förnybar energiproduktion
Biologisk mångfald
Vi ska minska negativ påverkan på biologisk mångfald. Vi ska öka kunskapen om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald.
Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020 Arbetet löper enligt tidplan
Smart resursanvändning
Vi ska vara klimat- och resurseffektiva i alla delar av vår verksamhet.
Hållbara transporter: Andelen förnybart 40 % förnybart bränsle 2020 (90 % år 2030). 50,4 %
Hållbar lönsamhet
Vi växer med lönsamhet och finansiell styrka.Vi är en attraktiv och pålitlig affärspartner.
Rsys över tid >6 %

Inga avvikelser mot uppförandekoden.

Rsys: 7,2 %
Hållbar affärsutveckling
Vi utvecklar nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart.Vi är ett av de energibolag som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
Andel omsättning från nya produkter och tjänster > 5 %  0,05 %
Lokalt och regionalt samhällsbidrag/-ansvar
Vi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.
4 % av eget kapital tillbaka till kommunen 229 miljoner kr

Definition av Rsys:

Definition av Rsys

Till toppen
Powered by PageSpeed