Mål och utfall 2019

Sammanställning av våra verksamhetsmål 2019.
Övergripande mål Mätbart mål Utfall 2019 Trend*
Trygga leveranser
Tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation.Branschens nöjdaste kunder.
Färre än 5 500 kunder ska ha haft upp till 4 elavbrott under året 12 086 st

 

Inga kunder ska ha fler än 12 avbrott under året 1 309 st
98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps 2025 92 %
Förbättrat SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över branschindex och har några av energi-branschens mest nöjda och lojala kunder.
Attraktiv arbetsplats
Vi är branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra.
MMI >75 MMI: 70
AVI > 141 (arbetsgivarindex) AVI: 139
Andel kvinnliga chefer > 29 % 26 %
0 olycksfall med sjukfrånvaro 2,5
Ansvarsfulla inköp
Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.
70 % av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer 2021, 80 %  2023. 57 %
Förnybar energiproduktion
Vi satsar på förnybar energiproduktion, ny miljöanpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.
100 % förnybar energiproduktion senast 2040 87 %
Biologisk mångfald
Vi ska minska negativ påverkan på biologisk mångfald. Vi ska öka kunskapen om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald.
Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020 Målet är nått
Smart resursanvändning
Vi ska vara klimat- och resurseffektiva i alla delar av vår verksamhet.
Hållbara transporter: Andelen förnybart 40 % förnybart bränsle 2020 (90 % år 2030). 66 %
Hållbar lönsamhet
Vi växer med lönsamhet och finansiell styrka.Vi är en attraktiv och pålitlig affärspartner.
Rsys** över tid >6 %

Inga avvikelser mot uppförandekoden.

 5,1 %
Hållbar affärsutveckling
Vi utvecklar nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart.Vi är ett av de energibolag som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
Andel omsättning från nya produkter och tjänster > 5 %  0,2 %
Lokalt och regionalt samhällsbidrag/-ansvar
Vi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.
4 % av eget kapital tillbaka till kommunen 242 miljoner kronor
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
**Definition av Rsys:

Definition av Rsys

Läs mer om våra miljömål.

Till toppen
Powered by PageSpeed