Mål och utfall 2020

Sammanställning av våra verksamhetsmål 2020.

 

Övergripande mål Mätbart mål Utfall 2020 Trend*
Förnybar energiproduktion
Vi satsar på förnybar energiproduktion, ny miljöanpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.
100 % förnybar energiproduktion senast 2040 89 %
Trygga leveranser
Tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation. Branschens nöjdaste kunder.
Färre än 5 500 kunder ska ha haft upp till 4 elavbrott under året 9 966 kunder

 

Inga kunder ska ha fler än 12 avbrott under året 794 kunder
98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps 2025 93 %
Förbättrat SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över bransch-index och har några av energi-branschens mest nöjda och lojala kunder.
Attraktiv arbetsplats
Vi är branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra.
MMI >75 MMI: 72
AVI > 141 (arbetsgivarindex) AVI: 149
Andel kvinnliga chefer > 29 % 34 %
0 olycksfall med sjukfrånvaro 2,3
Biologisk mångfald
Vi ska minska negativ påverkan på biologisk mångfald. Vi ska öka kunskapen om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald.
Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020 Målet är nått
Ansvarsfulla inköp
Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.
70 % av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer 2021, 80 %  2023. 66 %
Smart resursanvändning
Vi ska vara klimat- och resurseffektiva i alla delar av vår verksamhet.
Hållbara transporter: Andelen förnybart 40 % förnybart bränsle 2020 (90 % år 2030). 80 %
Lokalt ansvar och engagemang
Vi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.
4 % av eget kapital tillbaka till kommunen 248 miljoner kronor
Hållbar affärsutveckling
Vi utvecklar nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart. Vi är ett av de energibolag som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
Omsättning från nya produkter och tjänster > 250 miljoner kr per år  Uppföljning görs med start 2021
Rsys** över tid >6 % Negativt
Inga avvikelser i efterlevnad av uppförandekod Noll
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
**Definition av Rsys:

Definition av Rsys

Läs mer om våra miljömål.

Till toppen
Powered by PageSpeed