I dialog med vår omvärld

Skellefteå Kraft har många olika intressentgrupper, som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi för en aktiv och löpande dialog med våra viktigaste intressenter, för att kunna utveckla vår verksamhet i önskad riktning och svara upp mot krav och förväntningar.

Tabellen här nedanför visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper, former för dialogen med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Strömavbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Myndigheter
Intresseorganisationer
Sponsortagare
Närboende
Ursprungsbefolkning
 • Påverkansarbete
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Studiebesök, visningar av våra anläggningar
 • Varumärkesmätningar
 • Samråd
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Stöd till forskning och utveckling
 • Lagefterlevnad
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Utbildningar
 • Student- och arbetsgivarundersökningar
 • Arbetsmarknadsdagar, mässor
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök, examensarbeten
 • Styrning och ledarskap
 • Värderingar
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Värderingar
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning och utveckling
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

Process för kartläggning av intressenter

Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Kompletterande intressentdialog inför hållbarhetsredovisning 2017

Inför arbetet med hållbarhetsredovisningen 2017 uppdaterade vi vår väsentlighetsanalys, med utgångspunkt i den nya strategin, omvärldsanalys och en kompletterande intressentdialog. Ett urval av representanter för våra viktigaste intressentgrupper, kunder, ägare och styrelse, samhälle och affärspartners, intervjuades om vilka frågor de anser viktigast, vilka förväntningar de har på Skellefteå Kraft, och hur vårt arbete och redovisning bör utvecklas i linje med detta. Som komplement till intervjuerna fångade vi också upp medarbetarnas synpunkter på hållbarhetsarbetet genom en fråga i hållbarhetsutbildningen, samt gjorde en översiktlig kartläggning av energibranschens och relevanta myndigheters syn och fokus.

De viktigaste slutsatserna från intressentdialogen är att Skellefteå Kraft generellt sett lever upp till förväntningarna vad gäller ansvar för hållbar utveckling, och också redovisar det på ett relevant och trovärdigt sätt. Samtidigt finns en förväntan på Skellefteå Kraft att bidra ännu mer proaktivt till en hållbar samhällsutveckling, bland annat efterfrågas mer arbete och information kring innovation, satsning på nya energikällor och miljöinsatser kring vattenkraften.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET