Vi arbetar för långsiktig tillväxt

Vi arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, med strävan att varken belasta natur eller mänskliga resurser i onödan. Här kan du läsa mer om hur vi tar vårt ekonomiska ansvar och vad vi gör för att nå våra mål.

Ekonomiskt resultat

Vi vill bli lönsammast av de tio största energibolagen i Sverige. Det når vi bland annat genom att optimera driften och underhållet av våra produktionsanläggningar och genom att utveckla verksamheten för morgondagens behov.

Så ska vi bli lönsammast i branschen

Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionsanläggningar vi har idag. Nyckeln är optimering, det vill säga att med bättre och planerat underhåll trimma vår produktion och hitta förbättringsåtgärder, men även genom att öka kapaciteten i våra anläggningar och använda ny teknik.

Under 2016 har vi genomfört ett antal insatser för kostnads­effektivitet och bättre lönsamhet:

  • Arbetet med att utveckla ett processorienterat arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar fortsätter.
  • Installationen av rökgaskondensering på kraftvärmeanläggningen i Skellefteå minskade våra bränsle- och transportkostnader med 17 procent.
  • Vårt pågående effektiviseringsprogram löper enligt plan och har hittills resulterat i en resultatförbättring på över 200 miljoner kronor.

Vi granskar våra delaffärer

Vi tittar också närmare på våra delaffärer, kartlägger vad som driver intäkter och vilka möjliga scenarier som kan tänkas hota dem. Vår målsättning är att få ut mer av de affärer vi vill fortsätta med och avveckla de delar som inte lever upp till våra lönsamhetsmål.

Medarbetarnas förbättringsförslag ökar effektiviteten

Genom att stimulera och bättre dra nytta av medarbetarnas kunskap, kompetens och insikter kan vi hitta delar i vår verksamhet med förbättringspotential. Därför har vi initierat ett Effektiviseringsprogram. Vad kan vi göra för att vår arbetsvardag ska bli ännu mer effektiv? Finns det tekniska lösningar som är bättre än de befintliga? Kan en investering innebära att vi sparar pengar? De effektiviseringsprogram som genomförts mellan 2013 till 2016 har gått enligt plan och bidragit med resultat­förbättringar på cirka 200 miljoner kronor.

Vi involverar även medarbetarna i att komma med förbättringsförslag som de ser i verksamheten. Varje inlämnat förbättringsförslag ger en slant tillbaka till alla anställda. De bästa förslagen utses och belönas på den årliga personaldagen. 2016 vann avdelningen Planering och optimering priset för att ha utvecklat ett optimeringsprogram för vattenkraftproduktion, vilket förbättrat det ekonomiska resultatet med många miljoner kronor.

Årsredovisningar

Motor i regionen

Varje år ger vi 4 procent tillbaka av det egna kapitalet till vår ägare, Skellefteå kommun. Ju mer vi växer, desto större blir alltså utdelningen.

Så ger vi tillbaka

För att fortsätta ge tillbaka pengar till våra ägare måste vi växa och gå med vinst. Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionsanläggningar vi har i dag. Bidraget tillbaka till kommunen 2016 blev 220 miljoner kronor, eller 6065 kr per invånare.

Kommunen ställer också krav på oss att nå en avkastning på 10 procent på eget kapital.

Pengapase_webb

Vi bidrar med 6065 kr per invånare

 

Hållbara investeringar

Vi vill ha en egen och till 100 procent hållbar energiproduktion. Därför anpassar vi våra investeringar efter det, vilket betyder att vi satsar stort på egen förnybar produktion.

Vi satsar på förnybar energiproduktion

Vi investerar stort i förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft. Läs om vår stora investering i Blaiken vindkraftpark som byggdes färdig under 2016. Under året påbörjades bygget av en ny vindkraftpark i Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, tillsammans med Fortum.

Vi skapar nya arbetstillfällen

Våra investeringar fungerar som ringar på vattnet. De ger tillväxt, spiller av på andra företag och skapar nya arbetstillfällen. Här är några av våra aktuella satsningar:

  • Vi bygger Blaiken vindkraftpark som, när den är färdigbyggd, kommer att bli en av Europas största landbaserade vindkraftparker
  • Vi beslutar att bygga en ny vindkraftpark i Solberg utanför Örnsköldsvik.
  • Vi investerar i vårt elnät för att göra det mer säkert mot alla slags väderstörningar.
  • Vi byter ut gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar
  • Vi uppgraderar vårt bredbandsnät så att hushållen och företagen har tillgång till upp till 100 Mbit/s eller snabbare bredband.
  • Vi bygger laddstationer för elfordon i regionen.

Vi gör hållbara upphandlingar

För att säkerställa miljöhänsyn i större beslut finns en miljöchecklista med som en del av vår investeringsprocess. Listan ska finnas med från beslutet att investera till avslutad affär.

Här listar vi aktuella upphandlingar som annonserats enligt Försörjningslagen. Vi använder E-avrop för att distribuera förfrågningsunderlag med tillhörande information.

Skellefteå Krafts aktuella upphandlingar

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagen (2007:1092) innehåller dels allmänna bestämmer om upphandling, dels särskilda bestämmelser om upphandling av varor, entreprenader och tjänster inom olika områden. Bestämmelserna reglerar även då upphandlingen, till exempel, under- eller överstiger angivna tröskelvärden.

Riksdagen.se: Lag (2007:1092)

Forskning och utveckling

Energimarknaden är i snabb förändring och vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla verksamheten för morgondagens behov.

Aktuella projekt

Hållbara lösningar för det smarta hemmet
Nya tjänster som bidrar till smarta hem med kraftig minskade kostnader och klimatpåverkan. Projektet genomförs tillsammans med nationella och regionala aktörer och är delvis Vinnova-finansierat.

Vi vill attrahera elintensiv industri till norra Sverige
Skellefteå Kraft och Vattenfall lanserade under 2016 en gemensam satsning på att attrahera nya elintensiva industrier från hela världen att etablera sig i norra Sverige. Satsningen är bland annat ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring och vår strävan att utveckla vår affär. Norra Sverige är en region med ypperliga förutsättningar för både internationella och nationella etablerare av exempelvis datacenter som letar kostnadseffektiva och hållbara platser för sina satsningar. Vi bidrar till regionens attraktivitet genom produktionen av förnybar energi, stabila elleveranser och förstklassig kommunikation med hjälp av ett väl utbyggt fibernät.

Satsning på solel
För att möta klimatutmaningen behövs mer energi från förnybara energikällor. Det händer mycket inom solenergi och energilagring och vi vill vara med och bidra inom den utvecklingen. Under 2016 startade vi ett tvåårigt solprogram för att bygga upp kompetens, etablera testanläggningar och utveckla affärsmodeller och kundlösningar för solel.

Till toppen
Powered by PageSpeed