Vi arbetar för långsiktig tillväxt

Vi arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, utan att belasta vare sig natur eller mänskliga resurser i onödan. Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid,  utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Vi vill öka både energiproduktionen och antal kunder och samtidigt säkra en långsiktigt god lönsamhet. Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. En bra stabil ekonomi gör det också möjligt för oss att investera i underhåll, utveckling, forskning och innovation.

Vårt fokus och vad gör vi

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft?
Ekonomisk tillväxt och lönsamhet

Stabil ekonomi och ett positivt resultat är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten, vara en pålitlig energileverantör och kunna investera i forskning och innovation.

 • Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet
 • Avvecklar affärer med sämre lönsamhet
 • Gör regelbundna drift- och underhållsinsatser i anläggningar och nät.
 • Vidareutvecklar våra processer för investeringar, upphandlingar och inköp för att inkludera alla hållbarhetsaspekter.
Bidrag till lokal och regional samhällsekonomi

Som kommunägt bolag ska Skellefteå Kraft främja ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen, genom sysselsättning, infrastruktur och återinvestering av överskott i forskning och utvecklingssamarbeten.

 • Är en stor arbetsgivare i regionen.
 • Ger årlig utdelning till ägaren, för återinvestering i Skellefteå kommun.
 • Investerar i och utvecklar infrastruktur för bredband, fjärrvärme och laddstationer för elfordon.

 

Forskning och innovation

På en snabbt föränderlig marknad och i en värld där digitalisering, urbanisering och en ökad globalisering är starka trender, måste vi förstå och förhålla oss till nya möjligheter och utmaningar. Det handlar om att utveckla verksamheten för morgondagens behov, och skapa affärsfördelar och kvalitetsvinster.

 • Arbetar strategiskt med forskning, utveckling och innovation.
 • Samarbetar med regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer
 • Investerar en del av överskottet i forskningsprojekt.
 • Samarbetar för nya industrimöjligheter i norra Sverige.
Affärsetik, enkelhet och transparens

Energibranschen har en historia med krångliga och ibland oetiska avtals- och prismodeller, vilket påverkar kundernas förtroende och attityd till energibolagen. Som kommunägt bolag har vi också extra höga förväntningar på oss att agera transparent och med hög etik i allt vi gör.

 • Erbjuder enkla, kundorienterade avtal och prismodeller.
 • Arbetar löpande med att levandegöra våra värderingar och diskutera vår uppförandekod.

Lönsamhet och effektivitet

Vi strävar efter god lönsamhet genom att optimera driften och underhållet av våra produktionsanläggningar och genom att utveckla verksamhet och affärer för morgondagens behov.

Positivt resultat

Årets rörelseresultat landade på 337 miljoner kronor, bättre än prognosen för året men något lägre än föregående års resultat. Den löpande verksamheten har i alla affärsområden levererat bättre än 2016, och elpriserna har haft en positiv utveckling, men samtidigt har mycket låga elcertifikatspriser medfört nedskrivningar som påverkat resultatet negativt.

Omsättning per produkt och tjänst

Elproduktionen står för den största andelen av vår omsättning. Trots lägre snittintäkt per försåld kWh el, delvis på grund av låga priser på elcertifikat, har koncernens omsättning ökat något mot föregående år tack vare ökad produktion från vindkraften.

Avkastning på eget kapital före skatt
Avkastningskravet i koncernen är 10% på eget kapital före skatt. Under 2017 nådde vi en avkastning på 5,1 procent. Under 2013 samt 2017 har vår avkastning påverkats negativt av nedskrivningar. Vi jobbar med effektiviseringar av interna processer för att nå vårt avkastningskrav även när yttre faktorer påverkar oss negativt.

Resultat (EBIT)

Resultatets variation beror delvis på faktorer som vi inte kan påverka, till exempel temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Under 2013 samt 2017 påverkades vårt resultat även av nedskrivningar.

Se årsredovisningen för fler nyckeltal och kommentarer

Fortsatt effektivisering

Vi fortsätter vårt löpande arbete med att effektivisera och optimera, med målet att spara 2 % per år. Att hitta och förverkliga möjliga besparingar är nära kopplat till vår satsning på daglig styrning och förbättringsarbete, där varje medarbetares delaktighet behövs.

I fjärrvärmeaffären ser vi också goda effekter av tidigare åtgärder, bland annat av rökgaskondenseringen i Hedensbyn, Skellefteå som minskat bränsle- och transportkostnaderna med nära 20 procent jämfört med före åtgärden 2016.

Motor i regionen

Vi ger tillbaka till kommunen

Varje år ger vi tillbaka 4 procent av det egna kapitalet till vår ägare, Skellefteå kommun. År 2017 blev det 226,5 miljoner kronor eller 3 134 kronor per kommuninvånare. För att fortsätta ge tillbaka pengar till våra ägare måste vi säkra en lönsamhet över tid. Det når vi genom kloka investeringar och genom att använda de produktionsanläggningar vi har i dag så effektivt och bra som möjligt.
Pengapase_webb

Vi bidrar med 3134 kr per invånare

Vi skapar sysselsättning

Som kommunägt bolag ingår det i vårt uppdrag att främja tillväxt och utveckling i regionen. Det gör vi genom att investera i infrastruktur och förnybar energiproduktion, och i forskning och utvecklingssamarbeten. Våra investeringar ger ringar på vattnet i form av tillväxt och etablering hos andra företag vilket skapar nya arbetstillfällen.

Hållbara investeringar

Vi investerar stort i förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft, och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät.

Här är några av våra aktuella satsningar

 • Vi fortsätter investera i utbyggnad av vindkraften, vid årsskiftet 2017/2018 driftsattes den nya vindkraftparken Solberg utanför Örnsköldsvik.
 • Vi utökar investeringarna i vårt elnät, förbereder för expansion och nya anslutningar med anledning för att möjliggöra utvecklingen av Skellefteå kommun med närområde.
 • Vi förstärker och vädersäkrar vårt elnät, en investering motsvarande 180 miljoner kronor.
 • Vi byter ut gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar
 • Vi uppgraderar vårt bredbandsnät så att 90% av hushållen och företagen får tillgång till 1000 Mbit/s. Sammanlagt 260 miljoner kronor satsas under kommande femårsperiod
 • Vi bygger fler laddstationer för elfordon i regionen.

Vi vill bidra till regionens tillväxt

Vi vill bidra till en utveckling av industrier som är hållbara i sin process och vars produkter bygger på det nya hållbara samhället.

För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion.

Via industriell utveckling i norra Sverige vill vi bidra till regionens tillväxt, vilket också är en del av vårt uppdrag från våra ägare. Vi vill kunna sälja den förnybara el som våra vind- och vattenkraftverk producerar och vi anser att det är bättre ur hållbarhetssynpunkt att använda el nära produktionen. Mycket av det här arbetet sker genom bolaget The Node Pole som vi driver tillsammans med Vattenfall.

Skellefteå Kraft har även arbetat för att möjliggöra en etablering av Northvolts batterianläggning i Skellefteå. I oktober blev det klart att fabriken börjar byggas under andra halvan av 2018 för att sedan stå helt klar 2023.

Forskning och utveckling

Vår strategi är att ligga i framkant och ta tillvara nya affärsmöjligheter vid omställningen av energimarknaden. Det innebär bland annat att vi aktivt behöver utveckla nya produkter och tjänster, och våga prova nya affärsmodeller. Arbetet med utveckling och innovation för morgondagens behov sker i dialog och samarbete med branschen, akademi, forskare och andra partners.Vi satsar årligen cirka 15 miljoner kronor i FUI-projekt.

Rapport visar att energiomställningen är lönsam!

Omställningen till ett förnybart energisystem är både tekniskt möjlig och en god affär för samhället. För varje krona som investeras i omställningen till ett förnybart energisystem får samhället tillbaka fyra. Det visar rapporter som Sweco och Boston Consulting Group tagit fram på uppdrag av Skellefteå Kraft.

Läs mer om rapporterna  

Läs pressmeddelande

Prioriterade områden och aktuella projekt inom FUI

Skellefteå Kraft driver och deltar i flera olika forsknings- och innovationsprojekt.

 • Viktiga områden är satsning på att attrahera elintensiv industri från hela världen till norra Sverige.
 • Utveckling av solenergi och energilagring, som ”ny” förnybar energikälla.
 • digitala lösningar och tjänster för ”det smarta hemmet” som kan minska kostnader och klimatpåverkan

Mer om vårt FUI-arbete

Läs mer om pågående samarbetsprojekt

North Sweden Cleantech, ren energi från norra Sverige

LTU, Centre for critical infrastucture and societal Security

Sense smart city

God etik i alla affärsrelationer

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att agera korrekt och  föredömligt i allt vi gör. Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktig del för att våra kunder ska ha förtroende och en positiv attityd till oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra samarbetspartners, myndigheter och närboende.

Våra värderingar och vår uppförandekod gäller för alla inom Skellefteå Kraft och sätter ramarna för vår syn på god etik. Vi arbetar löpande med att levandegöra dem i den dagliga verksamheten och beslutsprocesser.

Medial granskning

Under våren 2017 granskades Skellefteå Kraft ur affärsetiskt perspektiv av media. Granskningen omfattade vår hantering av studieresor, representation och offentlig upphandling.

Resultatet av granskningen visade att vi i allt väsentligt lever upp till regler och våra egna etiska värderingar, inga större avvikelser identifierades. Vi ser dock anledning att ytterligare förbättra våra rutiner för representation och redovisning av detta.

Läs mer om granskningen

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2017
Intäkter 3 510
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -1 987
Löner och förmåner (medarbetare) -438
Räntekostnader (finansiärer) -73
Fastighetsskatt (staten) -176
Icke kommersiella investeringar (samhället) -14
Utdelning till ägare -227
TOTALT 595

Tabellen beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Till toppen
Powered by PageSpeed