Vi arbetar för långsiktig tillväxt

Vi arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, med strävan att varken belasta natur eller mänskliga resurser i onödan. Här kan du läsa mer om hur vi tar vårt ekonomiska ansvar och vad vi gör för att nå våra mål.

Ekonomiskt resultat

Vi vill bli det lönsammaste bolaget i branschen. Det når vi bland annat genom att optimera driften och underhållet av våra produktionsanläggningar och genom ökad styrning och uppföljning av våra delaffärer.

Så ska vi bli lönsammast i branschen

Vi vill bli det lönsammaste bolaget av de 10 största energibolagen. Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionsanläggningar vi har idag. Nyckeln är optimering, det vill säga att med bättre och planerat underhåll trimma vår produktion och hitta förbättringsåtgärder, men även genom att öka kapaciteten i våra anläggningar och använda ny teknik.

Under 2015 har vi genomfört ett antal insatser för kostnads­effektivitet och bättre lönsamhet:

  • Omorganisation för att optimera verksamheten
  • Ny rökgaskondensering på kraftvärmeanläggningen i Skellefteå minskar bränsle-och transportkostnader.
  • Bättre inköpsavtal för till exempel bränslen.

Vi granskar våra delaffärer

Vi tittar också närmare på våra delaffärer, kartlägger vad som driver intäkter och vilka möjliga scenarier som kan tänkas hota dem. Vår målsättning är att få ut mer av de affärer vi vill fortsätta med och avveckla de delar som inte lever upp till våra lönsamhetsmål.

Under 2015 har vi bland annat sålt av fastigheter där vi inte har någon egen verksamhet och utrustningen från det nedlagda bioenergikombinatet Biostor i Storuman.

Medarbetarnas förbättringsförslag ökar effektiviteten

Genom att stimulera och bättre dra nytta av medarbetarnas kunskap, kompetens och insikter kan vi hitta delar i vår verksamhet med förbättringspotential. Därför har vi initierat ett Effektiviseringsprogram. Vad kan vi göra för att vår arbetsvardag ska bli ännu mer effektiv? Finns det tekniska lösningar som är bättre än de befintliga? Kan en investering innebära att vi sparar pengar? De effektiviseringsprogram som genomförts mellan 2013 till 2015 har gått enligt plan och bidragit med resultat­förbättringar på cirka 150 miljoner kronor.

Vi involverar även medarbetarna i att komma med andra förbättringsförslag som de ser i verksamheten. Varje inlämnat förbättringsförslag ger en slant tillbaka till alla anställda. De bästa förslagen utses och belönas på den årliga personaldagen.

Årsredovisningar

Motor i regionen

Varje år ger vi tillbaka av det egna kapitalet till vår ägare, Skellefteå kommun. Ju mer vi växer, desto större blir alltså utdelningen.

Så ger vi tillbaka

Varje år ger vi tillbaka 4 procent av det egna kapitalet till vår ägare. För att fortsätta ge tillbaka pengar till våra ägare måste vi växa och gå med vinst. Det når vi genom kloka investeringar och genom att bli bättre på att använda de produktionsanläggningar vi har i dag. Bidraget tillbaka till kommunen 2015 blev 220 miljoner kronor, eller 3056 kr per invånare.

Kommunen ställer också krav på oss att nå en avkastning på 10 procent på eget kapital.

Pengapase_webb

Vi bidrar med 3056 kr per invånare

 

Hållbara investeringar

Vi vill ha en egen och till 100 procent hållbar energiproduktion. Därför anpassar vi våra investeringar efter det, vilket betyder att vi satsar stort på egen förnybar produktion.

Vi satsar på förnybar energiproduktion

Vi investerar stort i förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft. Läs om vår stora investering i Blaiken vindkraftpark.

Vi skapar nya arbetstillfällen

Våra investeringar fungerar som ringar på vattnet. De ger tillväxt, spiller av på andra företag och skapar nya arbetstillfällen. Här är några av våra aktuella satsningar:

  • Vi bygger Blaiken vindkraftpark som, när den är färdigbyggd, kommer att bli en av Europas största landbaserade vindkraftparker
  • Vi investerar i vårt elnät för att göra det mer säkert mot alla slags väderstörningar.
  • Vi byter ut gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar
  • Vi uppgraderar vårt bredbandsnät så att hushållen och företagen har tillgång till upp till 1 00 Mbit/s eller snabbare bredband.
  • Vi bygger en ny stamnätstation i Högnäs för att möjliggöra mer elproduktion inom vårt elområde

Vi gör hållbara upphandlingar

För att säkerställa miljöhänsyn i större beslut finns en miljöchecklista med som en del av vår investeringsprocess. Listan ska finnas med från beslutet att investera till avslutad affär.

Här listar vi aktuella upphandlingar som annonserats enligt Försörjningslagen. Vi använder E-avrop för att distribuera förfrågningsunderlag med tillhörande information.

Skellefteå Krafts aktuella upphandlingar

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagen (2007:1092) innehåller dels allmänna bestämmer om upphandling, dels särskilda bestämmelser om upphandling av varor, entreprenader och tjänster inom olika områden. Bestämmelserna reglerar även då upphandlingen, till exempel, under- eller överstiger angivna tröskelvärden.

Riksdagen.se: Lag (2007:1092)

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är ett viktigt verktyg för att vi ska nå våra verksamhetsmål. Satsningar ska bygga på våra behov och bidra till ökad lönsamhet, samhällsutveckling och en bättre miljö.

Aktuella projekt

Hållbara lösningar för det smarta hemmet
Nya tjänster som bidrar till smarta hem med kraftig minskade kostnader och klimatpåverkan. Projektet genomförs tillsammans med nationella och regionala aktörer och är delvis Vinnova-finansierat.

Datacenteretableringar i Västerbotten
Prognoser pekar på att behovet av världens datalagring kommer att öka enormt framöver eftersom datamängden växer kraftigt på alla fronter. Norra Sverige är en region med ypperliga förutsättningar för såväl internationella som nationella etablerare av datacenter som letar kostnadseffektiva och hållbara platser för sina satsningar. Vi bidrar till regionens attraktivitet genom produktionen av förnybar energi, stabila elleveranser och förstklassig kommunikation med hjälp av ett väl utbyggt fibernät.

Livslängd av energieffektiv belysning
Forskningsprojektet genomförs vid LTU och studerar störningsnivåer i spänning och ström som belysningsutrustning kan utsättas för i framtiden.

Till toppen