"Skellefteå Kraft står rustade med en tydlig bild av framtiden och hur vi vill ta oss an resan framåt."

Hans Kreisel, Koncernens vd

 

Ett händelserikt år

2017 läggs till handlingarna som ett händelserikt år, i omvärlden såväl som hos oss på Skellefteå Kraft.

Bra ekonomiskt resultat, nöjda kunder och möjliggörande etablering
Resultatet för 2017 överträffade våra förväntningar men blev lägre än 2016. På plussidan kan nämnas att vi haft goda vattenflöden, att elpriserna vänt uppåt något och att sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft börjat ge effekt. På minussidan har fortsatt mycket låga elcertifikatspriser inneburit ett nedskrivningsbehov inom vindkraftsaffären samtidigt som 2017 var ett vindmässigt svagt år.

Sammantaget har våra affärsområden levererat bättre resultat än föregående år, och vi har stärkt vår marknadsposition vad gäller antalet handelskunder. Vi är fortsatt stolta över det kundvärde vi lyckas leverera vilket vårt betyg i SKI:s årliga kvalitetsmätning visar. Dessutom tog vi emot branschutmärkelsen Bästa Kundservice för sjätte året i rad!

Som årets enskilt viktigaste händelse vill jag lyfta fram Northvolts etableringsbeslut. Efter en omfattande utvärderingsprocess vann Skellefteå kampen om var Europas största batterifabrik ska anläggas. Skellefteå Kraft har i hög grad bidragit till beslutet genom att kunna erbjuda viktiga nyttor i form av bland annat förnybar elproduktion, elnätskapacitet och tomtmark. Energilager kommer att få en viktig roll i omställningen till ett helt förnybart energisystem och vi ser etableringsbeslutet som en möjlighet till utveckling av både vår affär och av regionen.

Investeringar för 100 % hållbart och förnybart
Vi fortsätter utveckla vår energiproduktion med sikte på 100 % hållbart och förnybart. I september invigdes fjärde etappen av Blaiken vindkraftpark med pompa och ståt. I årsskiftet 2017/2018 driftsattes även vår nya vindpark utanför Örnsköldsvik.

De kommande åren satsar vi bland annat 200 miljoner kronor på utveckling av vårt fibernät, för att för att möjliggöra att 90 procent av kommunmedborgarna ska få tillgång till 1 000 Megabit per sekund. Vårt spännande pilotprojekt Zero Sun, ett helt soldrivet hus som är frikopplat från elnätet, är en satsning för att pröva och visa på möjligheterna med solenergi även på nordliga breddgrader.

Internt arbete i linje med vår vision
Med utgångspunkt i vår nya vision ”Bästa energiföretaget för Sverige”, har vi under året gjort en intern resa för att tillsammans utveckla vår kultur och vårt arbetssätt. Målet är ett principstyrt förbättringsarbete och en lärande organisation, där vi fullt ut tar tillvara våra medarbetares engagemang och kompetens. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande ett arbete att göra vad gäller att verkligen förankra vår vision och strategi i det dagliga arbetet.

Aktiv roll i energiomställningen
I den tid av förändring, klimatutmaning och omställning av hela energisystemet som nu pågår, har Skellefteå Kraft tagit tydlig ställning att medverka aktivt i debatten och arbetet. Tillsammans med Sweco och BCG har vi under året tagit fram två rapporter som beskriver hur Sverige kan nå en 100 % förnybar elproduktion till 2040. Slutsatsen är att en kombination av vattenkraft, landbaserad vindkraft och solkraft är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, och att varje krona som investeras i omställningen ger tillbaka fyra i form av positiva samhällsekonomiska effekter.

För att nå ett förnybart energi- och transportsystem 2040 behöver ett antal saker komma på plats. Vi ser behov av utvecklade mekanismer och politiska beslut som möjliggör tidiga investeringar i både förnybar energiproduktion och effekt, samt mer gränsöverskridande distributionsnät. Vi behöver också fortsätta ta vara på digitaliseringens möjligheter. Som stor vattenkraftproducent ser vi vikten av tydligare former för miljöansvar och miljöåtgärder kring vattenkraften. Tillsammans med andra vattenkraftföretag lanserade vi i somras förslaget till en gemensamt finansierad miljöfond, så att Sverige ska kunna leva upp till de tuffare EU-kraven.

Sammantaget ser jag fram emot 2018 med spänning och tillförsikt. Skellefteå Kraft står rustade med en tydlig bild av framtiden och hur vi vill ta oss an resan framåt. Nu gäller det att vi fortsätter vara modiga i vår egen verksamhetsutveckling och i det energipolitiska arbetet.

Hans Kreisel, koncernchef, Skellefteå Kraft

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP