”I min bild av framtiden är norra Sverige landets gröna batteri, och jag ser att Skellefteå Kraft kommer vara en viktig del i det.”

Alf Marklund, Styrelseordförande

 

Styrelseordförande har ordet

Vi befinner oss i en genomgripande förändring och omställning av hela energibranschen. Skellefteå Kraft har valt att ta en aktiv roll, att delta och påverka istället för att avvakta och anpassa oss i efterhand. Vid Energikommissionens bildande 2015 var vi ett av bolagen som redan från början tog plats och bidrog i arbetet. Det är något att vara stolt över och något som gör mitt uppdrag både roligt och stimulerande. I min bild av framtiden är norra Sverige landets gröna batteri, drivet av vatten, vind och sol, och jag ser att Skellefteå Kraft kommer vara en viktig del i det. Två viktiga händelser under året som jag särskilt vill lyfta fram är de inspel i energi- och miljöpolitiken som gjorts, i form av scenariorapporten 100 procent förnybart 2040, och Skellefteå Krafts seminarier under Almedalsveckan i Visby.

2017 har präglats av processen kring Northvolt, ett arbete som har tagit mycket resurser och energi i anspråk. Energilager är ett viktigt utvecklingsområde i omställningen till förnybart, och det är glädjande att konstatera hur mycket nyttor som Skellefteå Kraft och regionen kan bidra med vid framtida etableringar av elintensiv industri.

Framåt ser jag att vi ska fortsätta att vara aktiva i debatten och i dialogen med beslutsfattare. Inte minst finns behov av att höja kunskapsnivån och räta ut frågetecken kring vattenkraftens förutsättningar. Jag ser också att Skellefteå Kraft har goda förutsättningar att fortsätta ligga i framkant vad gäller både ny teknik och nya affärsmodeller men även genom att utveckla befintlig verksamhet som till exempel fjärrvärmen.  Samtidigt ser jag ett investeringsbehov inom såväl befintliga elnät som i kapacitetsutbyggnad av vattenkraften.

Utmaningen är att hela tiden balansera satsningar och investeringar för framtiden med lönsamhet över tid. Ägarkravet på Skellefteå Kraft att vara lönsamma och ge löpande avkastning är tydligt, och det har också levererats under 2017. Det ekonomiska utfallet är bättre än förväntat, delvis en effekt av bättre elpriser men också av effektivisering och god affärsutveckling inom de olika verksamhetsområdena.

Som kommunägt bolag har Skellefteå Kraft även ett långtgående ansvar att bidra till samhällsutvecklingen lokalt och regionalt. Verksamheten ska även bidra till ett socialt ansvarstagande som omfattar, inte bara medarbetare och kunder, utan alla i närområdet och regionen. Att sponsra lokala idrottsföreningar och andra ungdomsinitiativ är en viktig del i det arbetet.

Den absolut viktigaste nyckeln för fortsatt framgång och utveckling för Skellefteå Kraft handlar om medarbetarna, deras kunskap och värderingar. Med den positiva anda och ständiga utveckling som finns i organisationen är förutsättningarna goda för att fortsätta attrahera och behålla kompetens när konkurrensen ökar.

Jag ser fram emot Skellefteå Krafts fortsatta utveckling 2018, vad gäller att fortsätta bidra till morgondagens energiförsörjning såväl som till samhällsutvecklingen som helhet i och runt Skellefteå.

 

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft

Till toppen
Powered by PageSpeed