Logga in på Mina sidor

Ekonomi & Miljö

Nyckeltal

2012 2011
Nettoomsättning, MSEK

4 607

5 140

Rörelseresultat, MSEK

663

515

Resultat efter finansnetto, MSEK

599

429

Investeringar, MSEK

728

926

Balansomslutning, MSEK

10 505

9 722

Räntabilitet sysselsatt kapital, %

8,5

6,9

Räntabilitet eget kapital, %

14,3

9,2

Röreslemarginal, %

14,4

10,0

Soliditet, %

47,5

46,7

Ursprungsmärkt el

Alla företag som säljer el ska redovisa ursprunget och miljöpåverkan för sin el. Syftet är att du ska ha möjlighet att välja elhandelsföretag utifrån flera skäl och inte enbart pris.

Ursprungsmärkning av el från Skellefteå Kraft

Miljöpolicy

Skellefteå Kraft ska aktivt arbeta för utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi ska driva vår verksamhet på ett sätt som är säkert och skonsamt för miljön. Läs mer om vad det innebär i vår miljöpolicy.

Miljöpolicy

Certifierade enligt ISO 14001

Skellefteå Kraft AB har ett miljöledningsystem för produktion och distribution av energi inom områdena el och värme med stor andel vattenkraft och biobränsle samt fastighetsförvaltning.

Skellefteå Kraft AB med dotterbolagen Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå Kraft Energihandel AB och Skellefteå Energiunderhåll HB omfattas av vårt miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Vi sätter mål för miljöarbetet i vår verksamhet och arbetar med att ständigt förbättra vår påverkan på yttre miljö. Oberoende part genomför varje år kontroller att vi lever upp till de krav och åtaganden avseende yttre miljö som orsakas till följd av vår verksamhet.

Certifikat Skellefteå Kraft AB

Certifikat Skellefteå Energiunderhåll HB

Tillståndspliktiga verksamheter

Koncernen har elva tillståndspliktiga och trettioen anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

Vår miljöpåverkan

Våra aktuella upphandlingar

Under 2006 köpte Skellefteå Kraft varor, tjänster och entreprenader för cirka 800 miljoner kronor.

Se aktuella upphandlingar

Övervakningsplan
Skellefteå Kraft Elnät AB

Enligt ellagen ska elnätsföretagen upprätta en övervakningsplan över hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att de agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Mer information om övervakningsplanen och vad den ska innehålla och hur den ska publiceras finns på Energimarknadsinpektionen

Årlig rapport för 2012